បរិក្ខារ

ការខួង

ការកាត់សម្ភារៈ

ប្រោនអុកស៊ីដ

ការឆ្លាក់

ឡាមីង

ការខួងឡាស៊ែរ

ការធ្វើតេស្ត AOI

ការនាំផ្លូវ

ការខួង (MC PCB)

ការបង្ហាញ (MC PCB)

ការប៉ះពាល់ (MC PCB)

ស៊ីលស្គ្រីន (MC PCB)

រុក្ខជាតិ

រុក្ខជាតិ